Home » Бургас » ез. Поморийско езеро

ез. Поморийско езеро

Поморийското езеро представлява свръхсолена луга от естествен произход, разположена непосредствено до град Поморие. Езерото е отделено от морето с естествена пясъчна коса и изкуствена дига и само в южната си част има свързващ канал. Площта му е 850 хектара, като с прилежащите му влажни зони достига до 1000 хектара. Формата му е продълговата с дължина 6,7 км и ширина 1,8-2 км. Обект на стопанско ползване е южната част на езерото , където се добива лечебна кал и северната част – за добив на сол. От януари 2001 г. е обявено за защитена местност по силата на Закона за защитените територии.

Голямата соленост на водите на езерото определя наличието на специфични растителни комплекси от два вида солянки. Установени са застрашените за Европа Corispermum nitidum, Lepidutrichum uechtritzianum. Срещат се някои редки растения фигуриращи в Червената книга на България, като Parapholis incurva, Lemna gibba, Selene euxina и др. Безграбначната фауна е сравнително еднообразна. Езерото се обитава от редица видове риби и влечуги, някои от които са включени в Червената книга.

Най-голяма стойност за района има неговото орнитологично разнообразие. Поморийското езеро се намира на прелетния път Via Pontica и се характеризира с миграция аналогична на тази на Атанасовското езеро. В района са остановени 215 вида птици, като 4 от тях са световно застрашени: къдрав пеликан, малък корморан, тръноопашата потапница, белоока потапница, ливаден дърдавец. Езерото е едно от най-важните места за гнездене на Recurvirostra avosetta и Himantopus himantopus. Водоемът е с международно значение като зимовище на немият лебед. Върху езерото се упражнява силно антропогенно въздействие: построените солници нарушават хидрологичния режим; автомобилния трафик по шосето (преминаващото по западната част на езерото) безпокои обитателите; санаториумите, бунгалата и ромския квартал (в южния край на езерото) замърсяват бреговете; исковете за реституция също са потенциална опасност. Пряка заплаха за птиците е ловът и безконтролното движение на хора в целия район.
От 1995 год. се провеждат консервационни дейности за опазвеане и съхранение на местообитанията на световно застрашени видове птици. През 1998 год. доброволците от Федерация „Зелени Балкани“, с финансовата подкрепа на БШПОБ изградиха голяма плаваща платформа и подпомогнаха да се довърши строежа на бетонов остров с полезна площ за гнездени 40 кв.м. Извърши се маркировка и се поставиха указателни табели. В защитената местност се забранява унищожаването на блатната растотелност, замърсяване на водите, лова и безпокоенето на птиците, строителството. Но се разрешава: солодобива от „Поморийски солници“ ЕАД, калодобива, зарибяване с видове, характерни за езерната ихтиофауна, на спортния риболов на определени места. Поморийското езеро е добър пример за съвместно съжителство на традиционни човешки дейности като солодобив и калодобив и на богато биологично разнообразие.

Изберете водоем от областта:

Публикувай инфо

Сподели информация за водоем

Сподели информация за водоем – снимка, актуално инфо или друго, всичко е от полза и ще помогне за развитието на Риболовния Атлас.

Напред »